POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym podstawy prawne, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą.

1.2 Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”, a także przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1000 ze zm.).

1.3 Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Grupa Iglotech, na którą składają się powiązane strukturą właścicielską podmioty:

IGLOTECH Spółka z o.o. z siedzibą w Kwidzynie,

Refsystem Spółka z o.o. z siedzibą w Grudziądzu,

Neovent Spółka z o.o. Spółka k. z siedzibą w Kwidzynie,

Refrigas Spółka jawna z siedzibą w Kwidzynie.

(dalej jako „Grupa Iglotech”, „Administrator”), przy czym podmioty te są współadmnistratorami danych osobowych w rozumieniu art. 26 RODO.

Osoba, której dane dotyczą, może wykonywać przysługujące jej prawa wynikające z RODO wobec każdego z ww. podmiotów.

1.4 Zgodnie z ustalonym między podmiotami Grupy Iglotech podziałem obowiązków podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych Spółka Iglotech Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie, ul. Toruńska 41, 82-500, KRS: 0000530922, NIP: 581-00-07-574, REGON: 170174567. Kontakt z administratorem jest możliwy za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 82-500 Kwidzyn, ul. Toruńska 41 lub drogą e-mailową pod adresem: daneosobowe@iglotech.com.pl

1.5 Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

1.6 Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 1. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ

2.1 Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Klienta na Stronie Internetowej.

2.2 Administrator przetwarza dane osobowe osób fizycznych, które:
a) są użytkownikami strony www i komunikują się przez stronę internetową za pomocą formularza zgłoszeniowego;

b) są przedsiębiorcami, których dane pochodzą ze źródeł ogólnodostępnych, w tym z rejestrów publicznych;

c) są potencjalnymi klientami, kontrahentami lub dostawcami Spółki;

d) są klientami, kontrahentami lub dostawcami Spółki;

e) działają w charakterze osób upoważnionych do reprezentacji osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych;

f) są stroną wniosków, skarg, reklamacji lub innych pism kierowanych do Spółki;
g) mogą być zgodnie z właściwymi przepisami prawa adresatami korespondencji marketingowej.

2.3. Administrator będzie przetwarzać następujące dane: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby; nazwa firmy i numer NIP, adres witryny internetowej, numer rachunku bankowego, numer F-GAZ.

2.4 Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach:
a) wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usług lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów – podstawa Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej;

b) marketing bezpośredni – 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora oraz dążeniu do sprzedaży Produktów;
c) marketing – Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda) – osoba, której dane
dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora;

d) prowadzenie ksiąg rachunkowych – 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

e) Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub
jakie mogą być podnoszone wobec Administratora – 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora;

f) korzystanie ze Strony Internetowej i zapewnienie jej prawidłowego działania – 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu i utrzymaniu Strony Internetowej;

g) Prowadzenie statystyk i analiza ruchu na Stronie Internetowej – 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu statystyk i analizie ruchu celem poprawy funkcjonowania strony internetowej i zwiększenia sprzedaży Produktów;

h) Wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży lub Produkcie- artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu wyrażenia opinii;

i) Przeprowadzenie procesu rekrutacji – Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (zgoda) w zakresie danych wymaganych na podstawie Kodeksu pracy oraz Art. 9 ust. 2 lit. a) RODO w zakresie danych osobowych szczególnej kategorii zawartych w dokumentach rekrutacyjnych – celem wyłonienia kandydata do pracy.

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

3.1 Dla prawidłowego funkcjonowania Strony Internetowej, w tym dla realizacji zawieranych Umów konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. podmiot obsługujący płatności, podmioty prowadzące rejestry abonentów, przedsiębiorcy z branży marketingu, obsługa prawna, księgowa, audytorzy, kurierzy). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

3.2 Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

3.3 Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

 • przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy – w przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu dostawy rzeczy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi,
 • podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta,
 • dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
 • dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
 1. PROFILOWANIE

4.1 Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.

4.2 Administrator może korzystać na Stronie Internetowej z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy. Efektem korzystania z profilowania może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przesłanie propozycji Usługi, która może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty znajdującej się na Stronie Internetowej. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków ofertowych.

4.3 Profilowanie polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na Stronie Internetowej np. poprzez wybranie konkretnej Usługi, przeglądanie opisu konkretnej Usługi, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii zakupionych dotychczas Usług. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.

4.4 Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

 1. MARKETING INTERNETOWY – GOOGLE ADS

5.1 Administrator korzysta z programu reklamowego Google Ads obsługiwanego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA w celu prowadzenia kampanii reklamowych, w tym remarketingowych. Działania w tym zakresie realizuje, opierając się na prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na marketingu własnych produktów lub usług.

5.2 Przy okazji odwiedzin strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w urządzeniu plik danej osoby remarketing cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez daną osobę stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach. Dalsze przetwarzanie informacji ma miejsce tylko wtedy, gdy dana osoba wyraziła zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z kontem oraz wykorzystanie informacji z konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych.

5.3 Jeśli w takim przypadku dana osoba będzie zalogowana podczas wizyty na stronie internetowej w serwisie Google, Google wykorzysta dane razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo zebrane informacje z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.

5.4 Administrator korzystając z Google Ads, nie gromadzi jakichkolwiek danych, które pozwalałyby na identyfikację osoby. Administrator korzystając z Google Ads, jest jedynie w stanie definiować grupy odbiorców, do których chciałby, aby jego reklamy docierały. Na tej podstawie Google podejmuje decyzję, kiedy i w jaki sposób zaprezentuje danej osobie reklamę.

5.5 W celu korzystania z Google Ads, zaimplementowano w kodzie strony www specjalny piksel konwersji Google Ads. Piksel wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Ads. Z poziomu strony www Administratora, z wykorzystaniem mechanizmu służącego do zarządzania plikami cookies, można wyłączyć te pliki cookies. Możliwym jest zarządzanie ustawieniami reklam bezpośrednio po stronie Google: https://adssettings.google.com/.

 1. MARKETING INTERNETOWY – META

6.1.W celu prowadzenia skutecznych kampanii marketingowych oraz promocji produktów i usług, Administrator wykorzystuje opcję “Piksel Meta”, którą dostarcza platforma Meta obsługiwana przez Meta, 1601 S California Ave, Palo Alto (Kalifornia), USA lub, dla użytkowników będących rezydentami UE – Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (“Meta”).

6.2. Piksel Meta to fragment kodu umieszczony w witrynie www. Pozwala on firmie Meta na identyfikację osób odwiedzających treści internetowe jako grupy docelowej do wyświetlania reklam na portalach oraz produktach w ramach platformy Meta na ich profilach społecznościowych, czy aplikacjach (np. w ramach reklam sponsorowanych), co rozumiane jest jako prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6.3 W ramach funkcji Piksel Meta możliwe jest zatem wyświetlanie opublikowanych przez Administratora reklam na platformie Meta wyłącznie użytkownikom produktów platformy Meta, którzy wykazali zainteresowanie usługami lub którzy mają pewne wspólne współczynniki (takie jak zainteresowania niektórymi tematami lub produktami określone na podstawie odwiedzanych zakładek na stronie internetowej, przeglądanych produktów), które przekazywane są platformie Meta.

6.4 Funkcja Piksel Meta pomaga zrozumieć skuteczność reklam na produktach platformy Meta dla celów statystycznych i badania rynku, pokazując, czy użytkownicy zostali przekierowani do usług po kliknięciu na reklamę w ramach produktów platformy Meta (tzw. konwersja, pozwalająca określić, na których urządzeniach użytkownik wykonuje działanie), w celu stworzenia tzw. podobnych odbiorców oraz uzyskania wyczerpujących statystyk dotyczących wykorzystania witryny.

6.5 W czasie wizyty użytkownika na stronie www funkcja Piksel Meta ustanawia bezpośrednie połączenie z serwerami Meta. W ten sposób serwer Meta jest powiadamiany, że użytkownik odwiedził witrynę www, a Meta przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika danego produktu Meta

6.6 Dalsze informacje na temat zbierania i wykorzystywania danych przez Meta oraz praw i możliwości użytkownika w zakresie ochrony prywatności można znaleźć w polityce ochrony danych Meta pod adresem:  https://www.facebook.com/privacy/policy/

6.7 Konkretne informacje i szczegóły dotyczące funkcji Piksel Meta i sposobu jej działania są dostępne w sekcji pomocy pod adresem:

https://pl-pl.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142

6.8 Funkcję tę można wyłączyć w sposób pokazany na stronie:

https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Aby tego dokonać, należy zalogować się do portalu Facebook.

VII. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

W określonych sytuacjach niektóre rozwiązania techniczne wykorzystywane w celu wskazanym w pkt. V i VI są dostarczane przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Dane osobowe mogą być udostępniane do państw siedziby dostawców – także na terytorium USA. Google oraz Meta deklarują zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony przetwarzanych danych poprzez przyjęcie i stosowanie standardowych klauzul UE.

VIII. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

8.1 Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

8.2 Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.3 Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8.4 Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8.5 Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

8.6 Prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na Stronie Internetowej.

 1. COOKIES NA STRONIE INTERNETOWEJ, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

9.1 Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Stronę Internetową (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności od tego z jakiego urządzenia korzysta dana osoba). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

9.2 Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze Strony Internetowej w następujących celach:

 • dostosowywania zawartości Strony Internetowej do indywidualnych preferencji danej osoby oraz optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej,
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze Strony Internetowej;
 • remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Stronę Internetową poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.;

9.3 Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Strony Internetowej.

9.4 Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:

– w przeglądarce Chrome

– w przeglądarce Firefox

– w przeglądarce Internet Explorer

– w przeglądarce Opera

– w przeglądarce Safari

– w przeglądarce Microsoft Edge

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.