5 LAT GWARANCJI WARUNKI

Warunki wydłużenia okresu gwarancji do 5 lat

  1. Zakup urządzenia z polskiej dystrybucji i jego montaż na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  2. Gwarancja jest ważna tylko z dowodem zakupu urządzeń.
  3. Okres gwarancji rozpoczyna się od zgłoszenia pierwszego uruchomienia przez APS, zgodnie z wytycznymi producenta.
  4. Urządzenie zostało właściwie zamontowane zgodnie z wymaganiami producenta znajdującymi się w dokumentacji technicznej: Wymogi montażowe pomp ciepła Neoheat.
  5. Pierwsze uruchomienie musi zostać wykonane przez Autoryzowany Punkt Serwisowy oraz zgłoszone do Centralnego Systemu Zarzadzania, wraz z podaniem numerów seryjnych urządzenia zgodnymi z tabliczką znamionową urządzenia.
  6. Obowiązki Gwaranta wynikające z karty gwarancyjnej Neoheat wykonuje Partner posiadający status Autoryzowanego Punktu Serwisowego. APS – firma mająca podpisaną umowę oraz certyfikat autoryzacyjny ważny przez 12-mcy od odbytego cyklicznego szkolenia, gwarantujący, że posiada pełną wiedzę techniczną.
  7. Warunkiem utrzymania 5-letniej gwarancji jest cykliczne, przynajmniej raz w każdym roku obowiązywania gwarancji dokonywanie przeglądów serwisowych. Przeglądu musi dokonać firma posiadająca status APS, zgodnie z wytycznymi zawartymi w: Wytycznych przeglądu pomp ciepła Neoheat.Przegląd każdorazowo jest dokonywany na zlecenieużytkownika i jest płatny, koszty przeglądu ponosi użytkownik, wg cennika producenta.
  8. Gwarancją objęte są usterki urządzenia spowodowane wadliwymi częściami lub defektami produkcyjnymi.
  9. Gwarancja nie obejmuje błędów wynikających z samowolnych regulacji automatyki na poziomie serwisowym, zastrzeżonym tylko dla APS, bądź urządzeń, które zostały zainstalowane, przechowywane lub użytkowane niezgodnie z instrukcją oraz ogólnie przyjętymi wymogami bezpieczeństwa lub zasadami technicznymi.
Zapoznaj się z pełnymi warunkami gwarancji na powietrzne pompy ciepła Neoheat